مجوز نهالستان

نوع مجوز: مجوز تولید نهال

زمینه فعالیت: تولید نهال محصولات دانه دار

شماره مجوز:۹۷/۲۹۹۹/۲۵۳

تاریخ صدور مجوز:۹۷/۱۲/۲۲

صادر کننده: وزارت جهاد کشاورزی

موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

 

 

نوع مجوز: مجوز تولید نهال

زمینه فعالیت:تولید نهال محصولات هسته دار

شماره مجوز:۹۷/۲۹۹۹/۲۵۳

تاریخ صدور مجوز:۹۷/۱۲/۲۲

صادر کننده: وزارت جهاد کشاورزی

موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

 

 

نوع مجوز: مجوز تولید نهال

زمینه فعالیت:تولید نهال محصولات دانه خشک

شماره مجوز:۹۷/۲۹۹۹/۲۵۳

تاریخ صدور مجوز:۹۷/۱۲/۲۲

صادر کننده: وزارت جهاد کشاورزی

موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

جهت خرید و مشاهده قیمت و نوع رقم نهال با ما تماس بگیرید تماس تلفنی